Menu

Obsługa klienta

+48 508 86 44 86

Instagram

  Maj 2021 - Konkurs na facebooku „Fauna w rękodziele” 

  Zasady i Harmonogram

  Temat: „FAUNA W RĘKODZIELE”

  Zadanie: Wykonanie biżuterii lub innego rękodzielniczego produktu, techniką dowolnąo tematyce „Fauna w rękodziele”.

  Nagrody:

  1 miejsce: Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 100zł oraz dyplom.

  2 miejsce: Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 50zł oraz dyplom.

  Wszyscy pozostali biorący udział w konkursie otrzymają kod rabatowy 10% na zakupy w sklepie Elemenciki.pl

  Sposób zgłoszenia: Prace należy wysyłać w wiadomości prywatnej, w terminie do 31.05.2021r. do godziny 23:59 wraz ze zgodą na publikację zdjęć. WAŻNE by zdjęcie było kwadratowe min. 800x800px.

  Czas zgłoszeń: 1.05.2021 – 31.05.2021 do godz. 23:59

  Przebieg konkursu: 1.06.2021r. opublikujemy post, w którym umieścimy wszystkie prace, które otrzymamy, w celu wyłonienia zwycięzcy II miejsca – Wyróżnienie Fanów. W tym przypadku decydować będą reakcje pod zdjęciami: like, serduszka itp. W przypadku otrzymania tylko 2 zgłoszeń do konkursu, organizator zastrzega, że głosowanie w celu wyłonienia 2 miejsca, nie odbędzie się, a wyniki konkursu zostaną ustalone przez komisję. Głosowanie trwa do 6.06.2021 do godziny 22:00

  Zachęcamy do aktywności pod postem oraz do zapraszania znajomych.

  Wyniki: Wyniki konkursu zostaną opublikowane, zgodnie z harmonogram konkursu w dniu 7.06.2021 r. na naszym profilu.

  Praca, która zajmie I miejsce, automatycznie bierze udział w konkursie „Elemencikowa Czarodziejka Roku 2021”, który odbędzie się w styczniu 2022r.

  Pełny regulamin znajdziesz poniżej – koniecznie się z nim zapoznaj przed zgłoszeniem.

  REGULAMIN KONKURSU „Fauna w rękodziele”

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Fauna w rękodziele”.

  2. Organizatorem konkursu jest Sklep internetowy Elemenciki.pl, dostępny pod adresem internetowym: www.elemenciki.pl prowadzony przez firmę P.H.U. „Amethyst” Sylwia Dróżdż z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 10, NIP 644 321 50 62

  3. Sponsorem nagród jest Organizator - firma P.H.U. „Amethyst”

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu.

  5. Konkurs trwa od 1.05.2021 do 31.05.2021 godziny 23:59, a ogłoszenie zwycięzcy nastąpi nie później niż 7.06.2021r. Nagrody w konkursie: I Miejsce – wybierze organizator - komisja składająca się z dwóch członków, II Miejsce – Wyróżnienie Fanów – zadecydują like, serduszka i inne reakcje pod pracą.

  6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

  7. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

  8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Naruszenie zasad Regulaminu równoznaczne jest z wykluczeniem z Konkursu.

  9. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  10. Konkurs prowadzony jest na profilu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/elemenciki

  11. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem, danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.

  12. Wzięcie udziału w Konkursie, jest jednocześnie oświadczeniem, że osoba zgłaszająca udział jest jedynym autorem pracy konkursowej, posiada do niej pełne prawa autorskie, pracę wykonała na ten konkurs oraz praca nie była nigdzie wcześniej publikowana.

  13. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  14. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

  § 2 Zasady i przebieg Konkursu:

  1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które wykonały biżuterię lub inny rękodzielniczy produkt, techniką dowolną o tematyce „Fauna w rękodziele”.

  2. Prace należy wysyłać w wiadomości prywatnej, w terminie do 31.05.2021r. do godziny 23:59 wraz ze zgodą na publikację zdjęć. WAŻNE: Przesłane zdjęcie musi być kwadratowe min. 800x800 px.

  3. 1.06.2021r. opublikujemy post, w którym umieścimy wszystkie prace, które otrzymamy, w celu wyłonienia zwycięzcy II miejsca – Wyróżnienie Fanów. W tym przypadku decydować będą reakcje pod zdjęciami: like, serduszka itp. Głosowanie trwa do 6.06.2021 do godziny 22:00. W przypadku otrzymania tylko 2 zgłoszeń do konkursu, organizator zastrzega, że głosowanie w celu wyłonienia 2 miejsca, nie odbędzie się, a wyniki konkursu zostaną ustalone przez komisję.

  4. Organizator konkursu zachęca Uczestników konkursu do polubienia profilu Elemenciki.pl-półfabrykaty do biżuterii na facebooku i Instagramie, polubienia postu konkursowego oraz udostępnienia postu konkursowego na swoim profilu, komentowania postów i polubienia innych postów na fp Elemenciki.pl

  5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.

  6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.

  7. Zabrania się przesyłania Prac Konkursowych przedstawiających nagość, obraźliwych, szerzących nienawiść, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawo.

  8. Uczestnik, niezależnie od liczby zgłoszonych Prac Konkursowych może zdobyć tylko jedną nagrodę.

  9. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora wszelkich autorski praw majątkowych do Prac Konkursowych bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia Pracy Konkursowej polach eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, zwielokrotniania dowolną techniką, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania Pracy Konkursowej w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, z prawem tworzenia dzieł zależnych.

  10. Autor Pracy Konkursowej przez fakt zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązuje się nie wykonywać względem Organizatora ani jakichkolwiek jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych.

  11. O wyborze zwycięskich Prac Konkursowych decyduje Organizator wg własnego uznania i oceny, biorąc w szczególności pod uwagę zgodność z tematem, pracochłonność i poziom trudności, pomysłowość, kreatywność oraz ogólnie pojęte zaangażowanie w całość projektu.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

  a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na portalu internetowym Facebook;

  b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

  c. prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad; funkcjonowania Konkursu,

  d. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek; e. korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów.

  § 3 Nagrody i zasady ich przyznawania

  1. W konkursie może zostać nagrodzonych maksymalnie 2 Uczestników.

  2. Jednemu Uczestnikowi przyznawana jest jedna Nagroda.

  3. W konkursie przyznawana są następujące nagrody:

  1 miejsce- Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 100zł oraz dyplom. 

  2 miejsce- Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 50zł oraz dyplom. Wszyscy pozostali biorący udział w konkursie otrzymają kod rabatowy 10% na zakupy w sklepie Elemenciki.pl

  4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

  5. O wyborze zwycięskich Prac Konkursowych decyduje Organizator wg własnego uznania i oceny, biorąc w szczególności pod uwagę kreatywność Prac Konkursowych oraz zaangażowanie Uczestnika konkursu w całość projektu.

  6. Przekazanie nagród odbędzie się za pośrednictwem InPost. Organizator skontaktuje się z wybranym Uczestnikiem za pośrednictwem Messengera. Bony rabatowe 10% będą rozsyłane za pośrednictwem Messengera

  7. Warunkiem koniecznym do przesłania przez Organizatora Nagrody jest przesłanie do Organizatora następujących danych osobowych:

  a) imienia i nazwiska Uczestnika;

  b) adresu e-mail;

  c) adresu zamieszkania Uczestnika;

  d) numeru telefonu kontaktowego;

  8. Uczestnik, który w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, nie prześle do Organizatora danych, o których mowa w ust. 9, bezpowrotnie traci prawo do Nagrody.

  10. Nagrody nieodebrane przez Uczestnika przechodzą na własność Organizatora i pozostają wyłącznie do jego dyspozycji. Nagród przewidzianych w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.

  11. Produkty otrzymane w ramach nagrody konkursowej, nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

  12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane, zgodnie z harmonogram konkursu w dniu 7.06.2021 r. na profilu na facebooku Elemenciki.pl – Półfabrykaty do biżuterii.

  13. Praca, która zajmie I miejsce, automatycznie bierze udział w konkursie „Elemencikowa Czarodziejka Roku 2021”, który odbędzie się w styczniu 2022r.

  §4 Wyłonienie laureatów

  1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 2-osobową komisję.

  2. Komisja po zakończeniu konkursu oceni wszystkie opublikowane propozycje zawarte w prawidłowych zgłoszeniach do Konkursu.

  3. Komisja oceni zgłoszone prace według własnego uznania, uwzględniając jakość i oryginalność każdej z nich oraz zaangażowanie w mediach społecznościowych Organizatora.

  4. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.

  5. Od decyzji Konkursu nie przysługuje odwołanie.

  §5. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu przez Organizatora.

  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator, tj. P.H.U. „Amethyst” Sylwia Dróżdż z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 10, NIP 644 321 50 62 (Polska).

  3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

  4. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w Konkursie i otrzymania Nagrody.

  5. Administrator informuje, iż przysługuje Uczestnikowi:

  1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika;

  2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

  3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

  6. Administrator informuje, iż Uczestnikowi nie przysługuje:

  1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 RODO.

  § 6. Postanowienia końcowe

  1. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

  2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

  3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram, ani w żaden sposób powiązany z nimi.

  4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na profilu FB Organizatora oraz w siedzibie Organizatora do dnia 7.06.2021r

  5. W przypadku wątpliwości, co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia.

  6. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za treści utracone w sieci Internet, treści przesłane w odpowiedzi na wysłanie wiadomości, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet, uniemożliwiające dostęp do treści zawartych na portalu internetowym Facebook, w tym na profilu.

  Kwiecień 2021 - Konkurs na facebooku „Kwiecień plecień...” 

  Zasady i Harmonogram Temat: „KWIECIEŃ PLECIEŃ...”

  Zadanie: Wykonanie biżuterii lub innego rękodzielniczego produktu, techniką dowolną o tematyce „Kwiecień plecień...”.

  Nagrody:

  1 miejsce - Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 100zł oraz dyplom.

  2 miejsce - Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 50zł oraz dyplom.

  Wszyscy pozostali biorący udział w konkursie otrzymają kod rabatowy 10% na zakupy w sklepie Elemenciki.pl

  Sposób zgłoszenia: Prace należy wysyłać w wiadomości prywatnej, w terminie do 30.04.2021r. do godziny 23:59 wraz ze zgodą na publikację zdjęć. WAŻNE by zdjęcie było kwadratowe min. 800x800px.

  Czas zgłoszeń: 1.04.2021 – 30.04.2021 do godz. 23:59

  Przebieg konkursu: 1.05.2021r. opublikujemy post, w którym umieścimy wszystkie prace, które otrzymamy, w celu wyłonienia zwycięzcy II miejsca – Wyróżnienie Fanów. W tym przypadku decydować będą reakcje pod zdjęciami: like, serduszka itp.

  W przypadku otrzymania tylko 2 zgłoszeń do konkursu, organizator zastrzega, że głosowanie w celu wyłonienia 2 miejsca, nie odbędzie się, a wyniki konkursu zostaną ustalone przez komisję. Głosowanie trwa do 6.05.2021 do godziny 22:00 Zachęcamy do aktywności pod postem oraz do zapraszania znajomych. Wyniki: Wyniki konkursu zostaną opublikowane, zgodnie z harmonogram konkursu w dniu 7.05.2021 r. na naszym profilu. Praca, która zajmie I miejsce, automatycznie bierze udział w konkursie „Elemencikowa Czarodziejka Roku 2021”, który odbędzie się w styczniu 2022r.

  Pełny regulamin znajdziesz poniżej – koniecznie się z nim zapoznaj przed zgłoszeniem.

  REGULAMIN KONKURSU „Kwiecień plecień...”

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Kwiecień plecień...” .

  2. Organizatorem konkursu jest Sklep internetowy Elemenciki.pl, dostępny pod adresem internetowym: www.elemenciki.pl prowadzony przez firmę P.H.U. „Amethyst” Sylwia Dróżdż z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 10, NIP 644 321 50 62

  3. Sponsorem nagród jest Organizator - firma P.H.U. „Amethyst”

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu.

  5. Konkurs trwa od 1.04.2021 do 30.04.2021 godziny 23:59, a ogłoszenie zwycięzcy nastąpi nie później niż 7.05.2021r. Nagrody w konkursie: I Miejsce – wybierze organizator - komisja składająca się z dwóch członków, II Miejsce – Wyróżnienie Fanów – zadecydują like, serduszka i inne reakcje pod pracą.

  6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

  7. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

  8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Naruszenie zasad Regulaminu równoznaczne jest z wykluczeniem z Konkursu.

  9. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  10. Konkurs prowadzony jest na profilu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/elemenciki

  11. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem, danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.

  12. Wzięcie udziału w Konkursie, jest jednocześnie oświadczeniem, że osoba zgłaszająca udział jest jedynym autorem pracy konkursowej, posiada do niej pełne prawa autorskie, pracę wykonała na ten konkurs oraz praca nie była nigdzie wcześniej publikowana.

  13. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  14. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

  § 2 Zasady i przebieg Konkursu:

  1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które wykonały biżuterię lub inny rękodzielniczy produkt, techniką dowolną o tematyce „Kwiecień plecień”.

  2. Prace należy wysyłać w wiadomości prywatnej, w terminie do 30.04.2021r. do godziny 23:59 wraz ze zgodą na publikację zdjęć. WAŻNE: Przesłane zdjęcie musi być kwadratowe min. 800x800 px.

  3. 1.05.2021r. opublikujemy post, w którym umieścimy wszystkie prace, które otrzymamy, w celu wyłonienia zwycięzcy II miejsca – Wyróżnienie Fanów. W tym przypadku decydować będą reakcje pod zdjęciami: like, serduszka itp. Głosowanie trwa do 6.05.2021 do godziny 22:00. W przypadku otrzymania tylko 2 zgłoszeń do konkursu, organizator zastrzega, że głosowanie w celu wyłonienia 2 miejsca, nie odbędzie się, a wyniki konkursu zostaną ustalone przez komisję.

  4. Organizator konkursu zachęca Uczestników konkursu do polubienia profilu Elemenciki.pl-półfabrykaty do biżuterii na facebooku i Instagramie, polubienia postu konkursowego oraz udostępnienia postu konkursowego na swoim profilu, komentowania postów i polubienia innych postów na fp Elemenciki.pl

  5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.

  6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.

  7. Zabrania się przesyłania Prac Konkursowych przedstawiających nagość, obraźliwych, szerzących nienawiść, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawo.

  8. Uczestnik, niezależnie od liczby zgłoszonych Prac Konkursowych może zdobyć tylko jedną nagrodę.

  9. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora wszelkich autorski praw majątkowych do Prac Konkursowych bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia Pracy Konkursowej polach eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, zwielokrotniania dowolną techniką, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania Pracy Konkursowej w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, z prawem tworzenia dzieł zależnych.

  10. Autor Pracy Konkursowej przez fakt zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązuje się nie wykonywać względem Organizatora ani jakichkolwiek jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych.

  11. O wyborze zwycięskich Prac Konkursowych decyduje Organizator wg własnego uznania i oceny, biorąc w szczególności pod uwagę zgodność z tematem, pracochłonność i poziom trudności, pomysłowość, kreatywność oraz ogólnie pojęte zaangażowanie w całość projektu.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

  a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na portalu internetowym Facebook;

  b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

  c. prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad; funkcjonowania Konkursu,

  d. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek;

  e. korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów.

  § 3 Nagrody i zasady ich przyznawania

  1. W konkursie może zostać nagrodzonych maksymalnie 2 Uczestników.

  2. Jednemu Uczestnikowi przyznawana jest jedna Nagroda.

  3. W konkursie przyznawana są następujące nagrody:

  4. 1 miejsce- Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 100zł oraz dyplom.

  5. 2 miejsce- Karta podarunkowa do sklepu Elemenciki.pl na kwotę 50zł oraz dyplom. Wszyscy pozostali biorący udział w konkursie otrzymają kod rabatowy 10% na zakupy w sklepie Elemenciki.pl

  6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

  7. O wyborze zwycięskich Prac Konkursowych decyduje Organizator wg własnego uznania i oceny, biorąc w szczególności pod uwagę kreatywność Prac Konkursowych oraz zaangażowanie Uczestnika konkursu w całość projektu.

  8. Przekazanie nagród odbędzie się za pośrednictwem InPost. Organizator skontaktuje się z wybranym Uczestnikiem za pośrednictwem Messengera. Bony rabatowe 10% będą rozsyłane za pośrednictwem Messengera

  9. Warunkiem koniecznym do przesłania przez Organizatora Nagrody jest przesłanie do Organizatora następujących danych osobowych:

  a) imienia i nazwiska Uczestnika;

  b) adresu e-mail;

  c) adresu zamieszkania Uczestnika;

  d) numeru telefonu kontaktowego;

  10. Uczestnik, który w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, nie prześle do Organizatora danych, o których mowa w ust. 9, bezpowrotnie traci prawo do Nagrody.

  11. Nagrody nieodebrane przez Uczestnika przechodzą na własność Organizatora i pozostają wyłącznie do jego dyspozycji. Nagród przewidzianych w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.

  12. Produkty otrzymane w ramach nagrody konkursowej, nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

  13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane, zgodnie z harmonogram konkursu w dniu 7.05.2021 r. na profilu na facebooku Elemenciki.pl – Półfabrykaty do biżuterii.

  14. Praca, która zajmie I miejsce, automatycznie bierze udział w konkursie „Elemencikowa Czarodziejka Roku 2021”, który odbędzie się w styczniu 2022r.

  §4 Wyłonienie laureatów

  1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 2-osobową komisję.

  2. Komisja po zakończeniu konkursu oceni wszystkie opublikowane propozycje zawarte w prawidłowych zgłoszeniach do Konkursu.

  3. Komisja oceni zgłoszone prace według własnego uznania, uwzględniając jakość i oryginalność każdej z nich oraz zaangażowanie w mediach społecznościowych Organizatora.

  4. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.

  5. Od decyzji Konkursu nie przysługuje odwołanie.

  §5. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu przez Organizatora.

  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator, tj. P.H.U. „Amethyst” Sylwia Dróżdż z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 10, NIP 644 321 50 62 (Polska).

  3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

  4. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w Konkursie i otrzymania Nagrody.

  5. Administrator informuje, iż przysługuje Uczestnikowi:

  1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika;

  2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

  3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

  6. Administrator informuje, iż Uczestnikowi nie przysługuje:

  1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 RODO.

  § 6. Postanowienia końcowe

  1. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

  2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

  3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram, ani w żaden sposób powiązany z nimi.

  4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na profilu FB Organizatora oraz w siedzibie Organizatora do dnia 7.05.2021r

  5. W przypadku wątpliwości, co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia.

  6. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za treści utracone w sieci Internet, treści przesłane w odpowiedzi na wysłanie wiadomości, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet, uniemożliwiające dostęp do treści zawartych na portalu internetowym Facebook, w tym na profilu.